علل موجهه جرم

علل موجهه جرم عواملی هستند که در صورت تحقق عملی را که به موجب قانون جرم تلقی شده است را از وصف مجرمانه بودن خارج میکند .

عوامل موجهه جرم :

در قانون ما 5 مورد به عنوان عوامل موجهه جرم پیش بینی شده است که در این مطلب به صورت مختصر به توضیح هر یک از آن ها میپردازیم .


مشروعيت ارتکاب جرم به حکم قانون:


کيفياتي که وجود آن­ها مستقيماً و به حکم قانون باعث توجيه جرم در شرايط خاص مي‌گردد. اين شرايط عبارتند از: 
الف) جهت اجراي قانون اهم؛ در مواردي افراد عادي يا مأمورين در حين انجام وظايف خود، قانوني را نسبت به قوانين ديگر مهم‌تر تشخيص داده و مبادرت به اقدامي مي­کنند که طبق قانون آ ن اقدام جرم است. در اين صورت ارتکاب عمل آنان جرم محسوب نمي‌شود.

ب) جهت حفظ منافع فرد يا جامعه؛ مانند اشخاصي که طبق قانون و به مناسبت شغل و حرفه خود (مانند پزشک) محرم اسرار مردم مي‌شوند و مجاز به افشاء اسرار مردم نيستند. در مواردي به جهت حفظ مصالح عمومي (مثل گزارش مبتلايان به ايدز به مقامات صلاحيت‌دار) و به حکم قانون موظف به افشاي سرّ ارباب رجوع خود خواهند شد.


 مشروعيت ارتکاب جرم به امر آمر قانوني :در برخي از موارد انجام عملي که در شرايط عادي جرم محسوب مي‌شود، به دستور مقام صلاحيت‌داري که با احراز شرايط ذيل است، مشروع و موجه شناخته مي‌شود:
الف) قانوني بودن امر آمر صلاحيت‌دار
ب) صدور دستور از ناحيه مقام صلاحيت‌دار
ج‌) الزام مأمور به اجراي دستور قانوني مقام صلاحيت‌دار

دفاع مشروع

دفاع مشروع

 دفاع مشروع :


هرگاه کسي که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است براي دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرائط ذيل عمل مزبور مشروع و موجه تلقي ‌شده و قابل مجازات نيست:
شریط تعرض:
الف) قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم
ب) غير قانوني و غير عادلانه بودن تعرض
ج) فعليت و قريب الوقوع بودن تعرض
د) عمدي بودن تعرض

شرایط دفاع:
الف) ضرورت دفاع.
ب) تناسب دفاع با تعرض.
ج) توانائي مدافع در دفع تعرض.

اضطرار :


اضطرار حالت شخصي است که خطر شديدي جان يا مال او يا ديگري را تهديد مي‌کند از اين رو براي دفع خطر ناگزير است دست به کاري بزند که در شرايط عادي جرم يا گناه است.

شرايط قانوني حالت اضطرار:
الف) وجود خطر شديد.
ب) ضرورت ارتکاب جرم.
ج) تناسب خطر با جرم ارتکابي.
د) عدم مداخله عمدي مرتکب در ايجاد خطر.
هر چند که اين جرم ارتکابي داراي مسئوليت کيفري و مجازات نيست ولي مسئوليت مدني حاصل از ضرر به ديگري به قوت خود باقي است.

شاید دوست داشته باشید : انواع وقت رسیدگی در دادگاه


 رضايت مجني عليه :


در مواردي خود مجني عليه راضي مي‌شود که ديگري ا و را مضروب يا مجروح يا به قتل برساند. هر چند رضايت وي تأثيري در سلب مسئوليت کيفري مرتکب جرم ندارد، ولي در مواردي که موجب از بين رفتن يکي از ارکان متشکل? جرم گردد مي‌تواند رضايت وي از علل موجهه جرم محسوب شود. همانند اين که تجاوز به عنف با رضايت شخص باشد. 

هم‌چنين شخص رضايت دهنده بايد عاقل و بالغ بوده و رضايت قبل از ارتکاب يا در حين انجام عمل و از روي اختيار باشد.

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0